Điều khoản dịch vụ

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty Cổ phần Công nghệ bất động sản V-Tech và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là duyệt hay sử dụng website này hay mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Với quyết định riêng và tuyệt đối của mình, Vtechhomes có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách cũng như các điểm nhất trí đi kèm vào bất cứ lúc nào, những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng lên website này. Việc Quý khách sử dụng website này hay các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối. Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website này.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

"WEBLAND", "V-TECH", "V-TECHHOMES", BÊN B Là CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN V-TECH.

"Bạn", "Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng", "Bên A": Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

Bên A là đơn vị sở hữu hợp pháp và duy nhất với toàn bộ website, Fanpage do bên B thực hiện tại hợp đồng này

Có trách nhiệm cử người phối hợp với bên B trong quá trình triển khai hợp đồng

Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về nội dung, hình ảnh về công ty, về sản phẩm để bên B sử dụng trong quá trình thiết kế website, Fanpage. Các thông tin này bên A chịu trách nhiệm về bản quyền và sở hữu trí tuệ

Có trách nhiệm cử nhân viên tiếp nhận và nghiệm thu website, Fanpage. Nhân viên này sẽ được đào tạo và hướng dẫn cách cập nhật nội dung, quản lý website, Fanpage.

Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thanh toán nêu tại điều 2, hợp đồng này

Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các tình huống bất khả kháng hoặc trong các tình huống vi phạm hợp đồng do lỗi của bên B

Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề đòi bồi thường và xử lý theo luật định nếu bên B vi phạm hợp đồng.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các hạng mục công việc trong phụ lục đã ký và đảm bảo bàn giao phần mềm website đúng thời hạn.

Có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên của bên A tiếp nhận và quản trị toàn bộ website, bao gồm việc upload lên hosting, quản trị nội dung, backup dữ liệu, khôi phục dữ liệu sau sự cố dựa theo các dịch vụ có trong gói mà bên A chọn.

Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các tình huống bất khả kháng hoặc trong các tình huống vi phạm hợp đồng do lỗi của bên A

Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề đòi bồi thường và xử lý theo luật định nếu bên A vi phạm hợp đồng.

BẤT KHẢ KHÁNG

Các nguyên nhân khách quan dưới đây được coi là bất khả kháng và là căn cứ để một trong hai bên đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Các nguyên nhân thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, .

Một trong hai bên trở nên không còn đủ tư cách pháp nhân theo một quyết định của tòa án hoặc bên đó chủ động đăng ký chấm dứt hoạt động, tạm ngừng hoạt động, giải thể.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Mọi thay đổi liên quan đến nội dung hợp đồng phải được một Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước ít nhất 03 ngày. Nội dung thay đổi chỉ có hiệu lực nếu thông báo của một Bên được Bên kia chấp thuận bằng văn bản. Mọi chi phí phát sinh từ việc thay đổi hợp đồng sẽ do Bên đề nghị thay đổi chịu trách nhiệm thanh toán.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này (nếu có) sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất, vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.